Pages

mouvement des femmes Iraniennes

mouvement des femmes Iraniennes

Wednesday, December 07, 2016

3 شیرین.

 پورنوگرافی بدون پورنوگرافی     
نویسنده و کارگردان : قاضی ربیحاوی. بازیگران : آیه دریس . سامان بایونسا . محمد حیدری . ندیم ندیمی. قاضی ربیحاوی.
بسیار کوشیدم نکته مثبتی درین نمایش بیابم . روزها و روزها این مطلب را کنار گذاشتم. چگونه آنچه را ندیدم تحسین کنم ؟ چندین بار توضیحات نویسنده را خواندم . چندین بار فیلم خبری نمایش را دیدم. چرا نویسنده نتوانسته است نوشته روان و روشن و قابل فهم زبان فارسی را به کارگردان تفهیم کند ؟ همه مشکل کار تئاتر یک نکته ساده است . چگونه آنچه میندیشیم به بازیگران منتقل شود ؟ چگونه اندیشه و درد نویسنده به تماشاچی منتقل شود ؟
داستان نمایش : پیرمردی با سه پسر بالغش در خانه یی ( شاید تهران امروز ) زندگی میکنند. پدر پسرانش را دوست ندارد . یکی همجنسگراست . یکی کتابهای ممنوعه میفروشد. یکی مامور اطلاعاتی ست .
نمایش : نیمه شب پیرمرد بازن جوانی در آشپزخانه روبرو میشود . پیرمرد ناگهان و بی تردید نمیدانیم چرا زن را فاحشه مینامد ؟ این صحنه و صحنه های بعد ، رفت و آمد بی دلیل ، لباس عوض کردن های بی دلیل و نمایش بی جان و عروسکی مردانی ست که زن جوان را تحقیر میکنند و در گفتگوهای بی معنا تماشاچی باید متوجه شود که هر چهار مرد محرومیت جنسی دارند و مایلند با زن هم آویزی جنسی ( تجاوز جنسی ) داشته باشند . در تعاریف خارج از سالن نمایش شنیدیم که نویسنده میخواهد شرایط وخیم زن امروز ایرانی را افشا کند . اما نمایش کاملا عکس این ادعا را به صحنه میآورد. آقای قاضی ربیحاوی نویسنده ، کارگردان ، بازیگر در هیچ لحظه نمایش موفق نشده است توجه تماشاچی را جلب کند. اگر به تحلیل لحظه به لحظه بپردازیم شرح قضیه وخیمتر میشود.
مثال : در صحنه یی زن و مرد در باره ختنه زنان صحبت میکنند. با کمال تعجب از زبان زن میشنویم « ختنه زن ، زن را بیشتر زن میکند » . دو بار نمایش را دیدم و به دقّت گوش کردم . انگار نه نویسنده ، نه کارگردان ، نه بازیگر هرگز به مطلبی در باره ختنه زنان مراجعه نکرده اند ؟ ختنه زنان ،
شکنجه جسمی و روحی سنگینی ست که برای همیشه زن |را به جسم مطیع و برده یی تبدیل کند تاهرگز در مقابل تجاوز جنسی نتواند مقاومت کند 
    آیه دریس بازیگر زن که با شهامت و جرات قبول کرده است عروسکی جنسی را بازی کند بیش از مردان از طرف تماشاچیان بخصوص زنان شماتت شد. بازیگران مرد همه مسحور مهربانی و دوستی نویسنده بودند و بی دریغ و بی دلیل برصحنه بودند . و همه مجموعا بازیگران فیلمهای پرنو را تداعی میکردند ( بی عمل جنسی ) . بی دلیل و بی احساس . نیمه لخت میشدند . لباس میپوشیدند. وارد صحنه میشدند جملاتی میگفتند حرکاتی انجام میدادند . خارج می شدند 
Post a Comment