Pages

mouvement des femmes Iraniennes

mouvement des femmes Iraniennes

Sunday, June 07, 2015

سهیلا بسکی درگذشت . برای ثبت در تاریخ


  سهیلا بسکی درگذشت 


خبر دردناک بود و کوتاه. ما که گواه سخت کوشی، پشتکار و نظم پرتوانش بودیم، نیک می دانیم که جنبش زنان ایران، نمونه گرانقدری از پیکار برای حق طلبی و برابری خواهی را از دست داده است. 
سهیلا اندکی پس ازتأسیس اتحاد ملی زنان به حلقه اعضای این بزرگ ترین سازمان زنان در ایران پس از انقلاب پیوست. اتحاد ملی زنان تشکلی بود که بر بستر خواست های مبارزاتی توده عظیم زنان مبارزی در تاریخ ٨ فروردین سال۱٣۵٨ شکل گرفت که نخستین طعم مقاومت و مبارزه را به رژیم اسلامی چشاندند. 
دیری نپائید که توانائی های بارز سهیلا او را در موقعیت عضویت درشورای عالی و هئیت اجرائی اتحاد قرار داد. 
ما همرزمان سهیلا، علیرغم اختلافات نظری و سیاسی در آن دوره، از همراهی و مشارکت او در امر مهم سازماندهی ترقی خواهانه جنبش زنان ایران به خود می بالیم. 
دریغا که این فصل مهم زندگی سهیلا که تلاش برای هموارکردن راه برای آیندگان و برای نسل جوان بود در زندگی نامه کوتاهی که منتشر گردیده، به عمد یا به سهو حذف شده است. 
باشد که عزم جزم و آثارش هدیه ای به بازماندگان و نسل های آینده تلقی گردد. 
ما در ماتم نبود سهیلا شریک بوده وخود را در اندوه بازماندگان سهیم می دانیم. 
یادش گرامی 

جمیله ندایی، زهره خیام، شهین نوائی، فریده دیزجی، مینو جلالی، نسرین بصیری، نوشین فرهید.
امضای بسیاری دیگر درین متن نیست
در مراسم پاریس فیلمی نشان داده شد و این قسمت حذف شده بود
Post a Comment